Kemping-Auto-Komis e65

   Krzysztof Książek

   brzezie m.reja 21

   66-100 Sulechów 667991108 663513762

   Telefon: Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kemping-Auto-Komis e65 Krzysztof Książek, Brzezie ul. M. Reja 21, 66-100 Sulechów, zwany dalej Administratorem. 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu: • udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytania dotyczące naszej oferty; • realizacji zawartej umowy; b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji przepisów regulujących wystawianie faktur - jeśli zażyczy sobie Pani/Pan wystawienia takiej faktury; c. art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a. upoważnieni pracownicy Administratora, b. pracownicy podmiotu realizującego usługi księgowe na rzecz Administratora, c. pracownicy podmiotu zapewniającego bieżące wsparcie informatyczne i utrzymanie systemów informatycznych oraz baz danych w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych im zadań, d. pracownicy firm realizujących wysyłkę zamówionych towarów w zakresie niezbędnym do dostarczenia przesyłki, e. pracownicy firmy realizujących płatności za zamówiony towar w zakresie niezbędnym do obsługi dokonywanych płatności, f. pracownicy organów i urzędów państwowych upoważnionych do sprawowania kontroli lub nadzoru nad działalnością Administratora. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: a. Pół roku, licząc od dnia udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie; b. 10 lat, licząc od dnia realizacji zawartej umowy; c. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę; d. 10 lat, licząc od dnia, w którym miało miejsce zdarzenia będą ce podstawą roszczenia. Wskazane powyżej okresy przetwarzania danych mogą zostać wydłużone, gdy przepisy szczególne o tym stanowią. 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 6. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego właściwego do kontroli procesu przetwarzania danych osobowych - w przypadku Polski do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do tego, aby można było udzielić odpowiedzi na postawione pytanie, zrealizować zawartą umowę lub wystawić fakturę.

Formularz kontaktowy